VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

Panství Benice s.r.o.

PRO ÚČAST NA DĚTSKÉM TÁBOŘE BENICE

1. PŘEDMĚT A ÚČEL TĚCHTO VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

1.1. Provozovatel Panství Benice s.r.o., IČO: 066 99 197, se sídlem Benice 1, Chrášťany 257 44 (dále jen „Pořadatel“) vydává tyto všeobecné podmínky vztahující se na dětské tábory a pobyty organizované Pořadatelem (dále jen „Všeobecné podmínky“ a „Tábor“). Tyto Všeobecné podmínky upravují vztah mezi Pořadatelem a zákonným zástupcem přihlašovaného dítěte (dále jen „Zákazník“), který vzniká vyplněním a odesláním přihlášky na Tábor přístupné z www.favory.cz a www.detskytaborbenice.cz, a následným potvrzením o přijetí a akceptaci této přihlášky ze strany Pořadatele. Tyto Všeobecné podmínky dále stanoví konkrétní pravidla účasti na Táboře. Tábor je realizován v areálu Barokního statku Benice na adrese Benice 1, Chrášťany 257 44. (dále jen “Areál”).

1.2. Odesláním přihlášky Zákazník potvrzuje, že je zákonným zástupcem přihlašovaného dítěte (dále jen „Účastník“).

1.3. Odesláním přihlášky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, návštěvním řádem a ubytovacím řádem (bude-li Účastník ubytován v penzionu) a že s nimi vyslovuje souhlas a zároveň se zavazuje, že se jimi bude řídit.

1.4. Odesláním přihlášky Zákazník dále potvrzuje, že s těmito Všeobecnými podmínkami, návštěvním řádem a ubytovacím řádem (bude-li Účastník ubytován v penzionu) seznámil v přiměřeném rozsahu i Účastníka a ujistil se, že pravidlům Účastník rozumí a zavazuje se je dodržovat.

2. PŘIHLÁŠENÍ NA TÁBOR (UZAVŘENÍ SMLOUVY)

2.1. Zákazník vyplněním a odesláním elektronické přihlášky přístupné z webových stránek www.favory.cz a www.detskytaborbenice.cz akceptuje podmínky Pořadatele a závazně přihlašuje Účastníka k pobytu na konkrétním turnusu či turnusech Tábora, což je jediný možný způsob přihlášení k pobytu. Řádně vyplněnou přihlášku doručenou Pořadateli již nelze zrušit.

2.2. Pořadatel na základě řádně vyplněné přihlášky potvrdí Zákazníkovi její přijetí. Zároveň Zákazníkovi zašle potvrzení o tom, že Účastníka na základě přihlášky na Tábor přijímá. Tímto okamžikem dochází ke vzniku smluvního vztahu (tedy k uzavření smlouvy) mezi Zákazníkem a Pořadatelem (dále jen „Smlouva“). Pořadatel si vyhrazuje možnost nepřijmout Účastníka z kapacitních důvodů, o čemž bude Zákazník taktéž informován.

3. PODMÍNKY ÚČASTI NA TÁBOŘE

3.1. Zákazník souhlasí s následujícími podmínkami:
a. Účastník bude v průběhu táborového pobytu ubytován v dvoulůžkových dřevěných táborových chatkách, stanech (indiánských teepee) s postelemi či v pokojích v penzionu. Do chatek není zavedena elektrická energie. U chatek je WC a užitková voda. Veškeré sociální vybavení poskytuje zázemí Barokního statku Benice. Pitná voda je zajištěna v táboře. Pořadatel si vyhrazuje právo na určení, kde a s kým bude Účastník ubytován.
b. Pro Účastníka bude Pořadatelem každý den připravena snídaně, dopolední a odpolední svačina, oběd a večeře, včetně zajištění celodenního pitného režimu. Na žádost Účastníka či Zákazníka Pořadatel může po dohodě poskytnout vegetariánské, bezlepkové či jinak dietní stravování. Příležitostně může být strava poskytována ve veřejných stravovacích zařízeních. V průběhu turnusu je součástí táborového programu i opékání špekáčků.
c. Při týdenním táborovém pobytu nejsou povoleny jakékoliv návštěvy účastníků Tábora z důvodu narušování táborového programu. Výjimky jsou možné pouze při změně táborových turnusů, je-li Účastník přihlášen na dva táborové pobyty po sobě jdoucí, a v ostatních případech pouze ze závažného důvodu po konzultaci s Pořadatelem.
d. Každé poranění, nevolnost nebo jiné zdravotní problémy své i jiných účastníků je nezbytné okamžitě nahlásit zdravotníkovi nebo jiné dospělé osobě, a to i když to Účastníkovi nepřipadá významné včetně klíštěte.
e. Zákazník bere na vědomí, že v areálu konání Tábora se nacházejí kromě koní i domácí zvířata, jako jsou ovce, kozy, slepice, kachny, husy, labutě, pávy, poníci, oslíci, prasata a další.
f. Je zakázáno mít s sebou na Táboře psy a jiná domácí zvířata.

4. CHARAKTER, DOBA A CENA TRVÁNÍ TÁBOROVÉHO POBYTU

4.1. Táborový pobyt probíhá v týdenních táborových turnusech v průběhu měsíců července a srpna. Táborový pobyt je rozdělen do čtyř základních kategorií dle zaměření pobytu. Jedná se o Jezdecký tábor, který je zaměřen na výuku jízdy na koních a práci s nimi a určen pro děti ve věku od 8 do 16 let. Táborový pobyt Léto na statku je zaměřen na získání poznatků a zkušeností s péčí o menší zvířata a určen pro děti od 6 do 15 let, Kreativní tábor je zaměřen na děti ve věku od 6 do 16 let, co rádi malují a tvoří a jazykový tábor je zaměřen na zdokonalení se v cizích jazycích (angličtina, němčina, francouzština) a určen pro děti ve věku od 8 do 15 let. Nástup na každý turnus (Jezdecký tábor, Léto na statku, Kreativní tábor) je vždy v neděli od 15:00 do 17:00 hod., a odjezd z turnusu (vyklizení chatek) je následující neděli od 9:00 do 10:00 hod. Pouze Jezdecký tábor následně ještě od 10:00 hod. pořádá Jezdeckou Akademii – praktickou ukázku dovedností jeho účastníků. V případě Jazykového tábora je nástup vždy v neděli od 16:00 do 17:00 hod. a odjezd ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod.. Pouze ve výjimečných případech může být po dohodě s Pořadatelem Účastníkovi umožněno nastoupit na turnus i v jiné době.

4.2. Cena za účast na jednom turnusu (týdenním táborovém pobytu) činí včetně 15% DPH:
a. Jezdecký tábor - 6 900 Kč
b. Léto na statku – 5 400 Kč
c. Kreativní tábor – 5 400 Kč
d. Jazykový tábor - 4 900 Kč

4.3. Výše uvedená cena zahrnuje ubytování, stravu, náklady na táborové hry a odměny, výukové materiály a účast na táborovém programu pro všechny typy táborů. V případě Jezdeckého tábora účastník stráví minimálně 6 výukových lekcí v sedle koně. Změna táborového programu je vyhrazena.

4.4. Cena však nezahrnuje dopravu na táborový pobyt a z něj, ani účast na úrazovém pojištění Účastníka. Doprava na místo a z místa konání Tábora je individuální.

4.5. Přinutí-li vnější okolnosti Pořadatele změnit podmínky Tábora, informuje o tom Zákazníka a v této informaci případně uvede i novou výši ceny. Nebude-li Zákazník s takovou změnou souhlasit, má právo od smlouvy uzavřené s Pořadatelem odstoupit ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení takové informace o změně. Pokud v takovém případě Zákazník od smlouvy odstoupí, není Pořadatel oprávněn nárokovat úhradu storno poplatků dle těchto Všeobecných podmínek. Neodstoupí-li Zákazník ve výše stanovené lhůtě, platí, že se změnou (podmínek či ceny) souhlasí.

5. ZPŮSOB ÚHRADY CENY

5.1. Zároveň s potvrzením o přijetí Účastníka na Tábor zašle Pořadatel Zákazníkovi příslušnou fakturu, jež je Zákazník povinen uhradit v jejím splatném období dle pokynů Pořadatele, a to jedním z následujících způsobů:
a. platbou na účet Pořadatele;
b. fakturou pro zaměstnavatele.

5.2. V případě provádění úhrady ceny na účet Pořadatele uvádí Zákazník jako variabilní symbol platby vždy číslo příslušné faktury.

5.3. Za situace, kdy Zákazník neprovede úhradu ceny dle pokynů Pořadatele, je Pořadatel oprávněn přihlášku kdykoliv zrušit (tj. odstoupit od smlouvy) a nabídnout takto uvolněné místo jinému zákazníkovi.

6. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA A STORNO POPLATKY

6.1. Zákazník je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu před začátkem táborového pobytu od Smlouvy jednostranně odstoupit. Může tak učinit doporučeným dopisem zaslaným na adresu Panství Benice s.r.o., Benice 1, Chrášťany 257 44 nebo elektronicky doručením zprávy na emailovou adresu pavlina.piskova@favory.cz. Takové odstoupení nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení Pořadateli.

6.2. V případě odstoupení Zákazníka dle odst. 6.1. výše je Pořadatel povinen vrátit Zákazníkovi již uhrazenou cenu a zároveň je oprávněn z takto uhrazené ceny odečíst storno poplatek ve výši, jak je uvedeno níže. Storno poplatkem jsou paušálně kryty náklady Pořadatele na činnosti, materiálové a jiné zajištění realizace táborového pobytu Účastníka před jeho samotným zahájením, a dále i ušlý zisk.

6.3. Pokud nebyla cena uhrazena ani v takové výši, která by odpovídala výši storno poplatku, je Zákazník povinen uhradit storno poplatek na základě výzvy Pořadatele. Pořadatel je oprávněn účtovat storno poplatek ve výši:
a. 0 % z ceny daného turnusu při odstoupení od Smlouvy do 31.5. daného roku
b. 50 % z ceny daného turnusu při odstoupení od Smlouvy od 1.6. do 15.6. daného roku
c. 100 % ceny daného turnusu při odstoupení od Smlouvy po 15.6. daného roku či při nenastoupení na přihlášený turnus.
Smluvní strany potvrzují, že výši storno poplatku považují za přiměřenou a vyváženou s přihlédnutím k plnění, úsilí a nákladům Pořadatele v souvislosti s touto smlouvou.

6.4. Pořadatel není povinen vracet Zákazníkovi cenu, či její část, zejména v následujících případech:
a. Účastník bez zavinění Pořadatele nastoupí na přihlášený turnus později než v den jeho započetí;
b. Účastník bez zavinění Pořadatele na turnus nenastoupí buď vůbec, aniž by Zákazník včas odstoupil od Smlouvy, či bez zajištění Náhradníka (viz níže);
c. Zákazník se sám jednostranně rozhodne o dobrovolném předčasném ukončení pobytu Účastníka na Táboře.

6.5. Pořadatel poukáže Zákazníkovi již uhrazené platby, či jejich části, na jejichž vrácení vznikne Zákazníkovi dle těchto Všeobecných podmínek nárok, nejpozději do 30. 9. daného kalendářního roku.

7. NÁHRADNÍK

7.1. Zákazník je oprávněn Pořadateli nejpozději tři dny před zahájením turnusu sdělit, že se namísto Účastníka bude turnusu účastnit jeho náhradník (dále jen jako „Náhradník“). V takovém případě je zákonný zástupce Náhradníka povinen vyplnit a odeslat či osobně předat řádnou přihlášku na Tábor a splnit i další podmínky Tábora.

7.2. Zákazník a zákonný zástupce Náhradníka jsou zavázáni k zaplacení ceny společně a nerozdílně.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY POŘADATELEM

8.1. Pořadatel je oprávněn před zahájením táborového pobytu Účastníka odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem v případech, kdy byl nucen táborový pobyt zrušit z důvodů, které Pořadatel nemohl při uzavírání smlouvy se Zákazníkem předpokládat, předvídat či jim zabránit. V takovém případě Pořadatel vrátí Zákazníkovi již uhrazenou zálohu či cenu. Zákazník není oprávněn požadovat po Pořadateli náhradu jakýchkoli nákladů, které by Zákazníkovi v souvislosti s takovým zrušením táborového pobytu vznikly.

8.2. Pořadatel je dále oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem, byl-li nucen zrušit táborový pobyt v jeho průběhu z důvodu zásahu vyšší moci (např. extrémní povětrnostní podmínky znemožňující realizaci táborového pobytu, jako je např. povodeň apod.), nebo pokud mu bude zrušení táborového pobytu bez jeho zavinění a z důvodů, které nemohl předvídat, nebo jim zabránit, nařízeno státním dozorovým orgánem (zejména příslušnou krajskou hygienickou stanicí). V takových případech Pořadatel nevrací Zákazníkovi uhrazenou cenu a Zákazník není oprávněn požadovat po Pořadateli náhradu jakýchkoli nákladů, které by Zákazníkovi v souvislosti s takovým předčasným ukončením táborového pobytu vznikly.

8.3. Pořadatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem, porušil-li Zákazník závažným způsobem svou povinnost vyplývající z těchto Všeobecných podmínek.

9. REKLAMACE

9.1. Při reklamaci poskytnuté služby platí ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li služba poskytnuta vadně, má Zákazník práva z vadného plnění. Pořadatel plní vadně, zejména: a) poskytne-li službu, která nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, b) neupozorní-li na vady služby, které služba má, ač se při takové službě obvykle nevyskytují, c) ujistí-li Zákazníka v rozporu se skutečností, že služba nemá žádné vady.

9.2. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci u Pořadatele písemně nebo elektronicky prostřednictvím emailu na adresu Pořadatele bezodkladně poté, co se o nedostatečném rozsahu či kvalitě poskytovaných služeb dozvěděl, tedy pokud možno tak, aby k účinné nápravě mohlo dojít ještě v průběhu táborového pobytu. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci táborového pobytu nejpozději do 14 dnů od jeho ukončení, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Pořadatel nepřebírá záruku za jakost.

9.3. Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, může Zákazník buď odstoupit od smlouvy, to však pouze v případě, že účast na táboře probíhá, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Kdo má právo z vad, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.

9.4. Pořadatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Odstranění případné Pořadatelem uznané vady Pořadatel vyřídí bez zbytečného odkladu.

10. NEZBYTNÉ DOKUMENTY A PROHLÁŠENÍ

10.1. Nejpozději při nástupu na turnus předá Zákazník Pořadateli tyto nezbytné dokumenty a prohlášení:
A. Prohlášení zákonných zástupců dítěte
B. Prohlášení zákonného zástupce o doprovodu dítěte
C. Zdravotní dotazník dítěte
D. Zmocnění osoby oprávněné
E. Prohlášení o rizicích (Pouze pro Jezdecký tábor a Léto na statku.)
F. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – viz 7.2
G. Kopii kartičky pojišťovny Účastníka a případné léky, které budou v originálním balení a opatřené jménem a dávkováním.

10.2. Zákazník předloží Pořadateli lékařský posudek registrujícího lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost o zdravotní způsobilosti Účastníka k účasti na Táboře. Tento posudek nesmí být starší než dva roky, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti Účastníka. V posudku registrující lékař uvede mimo jiné i to, zda se Účastník podrobil povinným očkováním. Zákazník bere na vědomí, že účast Účastníka na turnusu není možná, pokud by Účastník v minulosti nepodstoupil povinné očkování hexavakcínou (záškrt, tetanus, černý kašel, žloutenka typu B, dětská obrna a onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu B) a očkování MMR (spalničky, zarděnky, příušnice). Výjimku činí výlučně osoby, které se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nebo osoby disponující dokladem, dle kterého jsou proti nákaze imunní.

10.3. Zákazník souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn zajistit při nástupu na turnus či kdykoliv v jeho průběhu lékařskou prohlídku Účastníka provedenou smluvním lékařem Pořadatele.

10.4. V případě takového zdravotního stavu Účastníka, který dle vyjádření smluvního lékaře Pořadatele neumožňuje nástup či setrvání Účastníka na táborovém pobytu, nebo v případě onemocnění Účastníka, které dle vyjádření smluvního lékaře Pořadatele vyžaduje individuální či intenzivní lékařskou péči, může Pořadatel rozhodnout o okamžitém ukončení účasti Účastníka na táborovém pobytu ze zdravotních důvodů, a to bez nároku na vrácení uhrazené ceny. V takovém případě je Zákazník povinen vyzvednout Účastníka v místě konání Tábora na své náklady, a to nejpozději do 24 hodin od telefonického oznámení Pořadatele o takovém předčasném ukončení pobytu.

10.5. Zákazník je dále povinen oznámit Pořadateli veškerá známá zdravotní omezení Účastníka, popř. sdělit informace o aplikovaných lécích či zdravotních pomůckách a Účastníka těmito léky či zdravotními pomůckami po dobu táborového pobytu vybavit. V případě, že Zákazník dostatečným způsobem neseznámí Pořadatele s celkovým zdravotním stavem Účastníka, nenese Pořadatel jakoukoliv odpovědnost za následky z toho plynoucí.

10.6. Případná drobná poranění Účastníka budou v průběhu táborového pobytu ošetřena přítomným zdravotníkem. Dle posouzení zdravotníka budou závažnější poranění či onemocnění řešena smluvním lékařem Pořadatele, případně na lékařské pohotovosti, a o takovém postupu bude Zákazník vždy bez zbytečného odkladu informován, či o předání takové informace bude ze strany Pořadatele učiněn opakovaný pokus.

11. POVINNÉ VYBAVENÍ

11.1. Zákazník se zavazuje zajistit, aby Účastník měl v okamžiku nástupu na Jezdecký tábor bezpečnostní helmu, obuv vhodnou pro jízdu na koni (vysoké jezdecké boty nebo perka + chapsy nebo vysoké holínky), chránič páteře nebo jezdeckou bezpečnostní vestu. Pořadatel nemá k dispozici tuto výbavu na zapůjčení. Za stav vybavení z hlediska naplnění bezpečnostních požadavků odpovídá Zákazník. Pořadatel tábora není povinen přezkoumávat stav výbavy nebo jeho soulad s právními předpisy. Pokud však Pořadatel zjistí, že povinná výbava Účastníka neodpovídá bezpečnostním požadavkům (např. je-li poškozená, atp.), může Účastníka vyloučit z aktivit, u kterých je tato výbava nezbytná.

12. ZAKÁZANÉ VYBAVENÍ

12.1. Zákazník se vyplněním a odesláním přihlášky zavazuje zajistit, aby Účastník neměl v době táborového pobytu k dispozici osobní mobilní telefon, tablet, či jiné elektronické zařízení umožňující telekomunikaci či připojení k internetu, a to z důvodu narušování táborového programu.

12.2. Účastník nebude mít v době táborového pobytu u sebe k dispozici zejména jakékoliv zbytné cennosti (zejména drahé kovy, šperky, veškerou elektroniku včetně fotoaparátů, oblečení vysoké pořizovací hodnoty apod.) a jakékoliv nebezpečné předměty (tj. zejména nože, zábavnou pyrotechniku a veškeré předměty a zařízení, které by mohly při jejich běžném používání způsobit újmu na zdraví kteréhokoli z dalších účastníků Tábora, Pořadatele, či třetích osob).

12.3. Za dodržení pravidel dle tohoto článku 12 odpovídá Zákazník. Pořadatel není odpovědný za ztráty, poškození či zničení jakýchkoli cenných věcí Účastníka, které Účastník má na táborovém pobytu k dispozici v rozporu s tímto článkem 12. Obdobně Pořadatel dále není odpovědný za ztrátu, poškození či zničení jakýchkoli věcí Účastníka, pokud k takové ztrátě, poškození či zničení dojde bez zavinění Pořadatele.

13. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA Z TÁBOROVÉHO POBYTU

13.1. Kromě jiných případů možného vyloučení Účastníka uvedených v těchto Všeobecných podmínkách si Pořadatel vyhrazuje právo i v dalších odůvodněných případech jednostranně rozhodnout o vyloučení Účastníka z táborového pobytu, jde-li o důvody vážného porušení podmínek účasti, a to zejména, nikoliv však výlučně v případech, kdy ze strany Účastníka dojde k následujícímu jednání:
a. požívání alkoholu či užívání jiných návykových látek (včetně tabáku, elektronických cigaret apod.),
b. zneužívání, či záměrné nadužívání léků,
c. slovní či fyzické napadání dalších účastníků Tábora, jeho pracovníků či třetích osob
d. úmyslné ničení majetku Pořadatele, dalších účastníků tábora, či třetích osob, či jiné nevhodné chování vůči těmto osobám,
e. opakovaně zásadně nevhodné chování ke zvířatům, ke kterým bude mít Účastník v době táborového pobytu a v rámci táborového programu přístup,
f. opakované nerespektování pokynů Pořadatele,
g. dítě, u kterého budou na táboře nalezeny vši, resp. hnidy může být vyloučeno z pobytu za účelem důkladného přeléčení,
h. úmyslné narušování táborového programu či táborových aktivit,
i. svévolné opuštění místa konání Tábora či táborového programu,
j. držení útočných nožů, jakýchkoli jiných zbraní (včetně airsoftových a kuličkových) či držení zábavné pyrotechniky,
k. držení časopisů či jiných předmětů s erotickou, či jinak nevhodnou tematikou,
l. držení a užívání elektroniky umožňující telekomunikaci, případně připojení k internetu.

13.2. V případě vyloučení Účastníka z výše uvedených či jiných obdobně závažných důvodů je Zákazník povinen uhradit veškeré náklady spojené s ukončením pobytu Účastníka na Táboře. Pořadatel v těchto případech, ani v případech obdobně závadného jednání ze strany Účastníka není povinen vracet Zákazníkovi jakoukoliv část ceny.

13.3. V případě rozhodnutí Pořadatele o předčasném ukončení pobytu Účastníka dle tohoto článku 13 je Zákazník povinen vyzvednout Účastníka v místě konání Tábora na své náklady, a to nejpozději do 24 hodin od telefonického oznámení Pořadatele o takovém předčasném ukončení pobytu.

13.4. Zákazník tímto uděluje Pořadateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí Účastníka v případě podezření na závažné porušení základních pravidel vymezených v těchto Všeobecných podmínkách, či v případě podezření z jednání, které by svou povahou odpovídalo přestupku, či trestnému činu (krádeže apod.).

14. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ÚČASTNÍKEM

14.1. Zákazník nese odpovědnost za jakékoliv škody, které Účastník úmyslně či z nedbalosti způsobí na táborovém vybavení, vybavení používaném v souvislosti s táborovými aktivitami nebo jiném majetku. V případě vynaložení finančních nákladů ze strany Pořadatele na opravu takto poškozených věcí se Zákazník zavazuje vzniklou škodu nahradit na výzvu a dle pokynů Pořadatele.

15. DOPORUČENÍ POŘADATELE – POJIŠTĚNÍ, OČKOVÁNÍ

15.1. Pořadatel Zákazníkovi doporučuje, aby ve prospěch Účastníka uzavřel následující pojištění:
a. úrazové pojištění, kryjící i úrazy způsobené v souvislosti s rekreační jízdou na koni;
b. pojištění odpovědnosti;
c. případně i pojištění storna táborového pobytu z důvodu úrazu či nemoci Účastníka.

15.2. U Účastníka je doporučeno, aby byl očkován proti tetanu a také je vhodné provést včasné očkování proti klíšťové encefalitidě.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. V ostatním se smluvní vztah mezi Zákazníkem a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

16.2. V případě nezbytné potřeby či jakýchkoli nejasností ohledně těchto Všeobecných podmínek se na Pořadatele můžete obrátit se svými dotazy skrze kontaktní formulář na internetové stránce www.detskytaborbenice.cz či na tel. +420 702 096 065 nebo e-mailu: michaela@statekbenice.cz.

16.3. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 1.10. 2017.

 

Děkujeme za váš čas, který jste věnovali přečtení těchto Obchodních podmínek.

 

Panství Benice s.r.o., jednatel